IJsselkade 8 7201HB Zutphen | 06 51 38 78 28 | info@eigenbesluit.nl

Privacyverklaring

 

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om aan deze wet te voldoen heeft Eigen Besluit (coaching en empowerment) de privacy voorwaarden herschreven.
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Gerda Fledderus, Eigen Besluit (coaching en empowerment),
KvK 68746962
Ijsselkade8, 7201 HB Zutphen, Tel: 06-51387828, info@eigenbesluit.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

Persoonsgegevens

Eigen Besluit (coaching en empowerment)verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie (waaronder mailverkeer)

 

 Doeleinden

Eigen Besluit (coaching en empowerment) verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering;
 • Innen van gelden en waar nodig het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard.

 

Cookies

Op de website van Eigen Besluit (coaching en empowerment) wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Gerda Fledderus

IJsselkade 8,7201 HB Zutphen, 06-51387828,info@eigenbesluit.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-06-2018.